Longping Rice Museum opened in Changsha, Hunan

Changsha, September 27th (Fu Jing, Wen Jin) The worlds first rice-themed museum, the Longping Rice Museum, was officially opened in Changsha, Hunan on the 27th. Father of Hybrid Rice, Yuan Longping, Ac...
Tag :